Klachten en privacyverklaring

Hoe te handelen bij klachten

Indien u ontevreden bent over de therapie of de begeleiding verwijs ik u naar de volgende link: https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html. RET jezelf heeft de klachtenafhandeling geregeld bij de Wkkgz via de NFG.

 

Clienttevredenheid

Clienten hebben de mogelijkheid om via de site van de NFG een evaluatie in te vullen: www.de-nfg.nl. Dit gebeurt nu nog anoniem, maar in de toekomst heeft u de keuze om dit anoniem in te vullen of hiervan de therapeut op de hoogte te stellen. We zijn daarnaast bezig met de mogelijkheid dat u een berichtje kunt achterlaten op de site van RET jezelf.

 

Klachten Jeugdzorg

Indien u klachten heeft over de geleverde jeugdzorg kunt u zich wenden tot het loket van de gemeente waar u woont.

Klachten en privacyverklaring

Privacyverklaring

Voor meer praktijkspecifiieke privacy indekking hanteren wij het voorgeschreven protocol van de NFG. Die kun u te allen tijde opvragen.

Psychologiepraktijk RET jezelf , gevestigd aan Sichtermanmarke 3 8016 MH Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.retjezelf.nl

ADRES: Sichtermanmarke 3 8016 MH Zwolle

telefoon: 0653583678

  1. Brettschneider is de Functionaris Gegevensbescherming van RET jezelf. Zij is te bereiken via inforetjezelf@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

RET jezelf verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam – Geslacht – Geboortedatum – Geboorteplaats – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

RET jezelf verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– godsdienst of levensovertuiging – seksuele leven – gezondheid – gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

RET jezelf verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: in het belang van de therapie en begeleiding of om in uw opdracht rapportage te kunnen doen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RET jezelf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van sowieso tien jaar in het belang van onze cliënten.

Delen van persoonsgegevens met derden

RET jezelf verstrekt uitsluitend aan derden in uw opdracht en met uw toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

RET jezelf gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RET jezelf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@retjezelf.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. RET jezelf wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RET jezelf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@retjezelf.nl. RET jezelf heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. – TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

-Communicatie via ZIVVER

-Communicatie en/of therapie vis de site van het EMDR Platform