Missie en visie

In de missie leg ik vast waarom en hoe de organisatie zorg verleent. In de visie beschrijf ik het doel.

De hieruit voortvloeiende doelstellingen die gelieerd zijn aan de missie en visie, worden jaarlijks door ons bijgesteld en halfjaarlijks geëvalueerd.

MISSIE

Onze hulpverlening heeft als doel om mensen vanuit hun eigen kracht weer op de been te helpen. Cliënten leren hun eigen doelen te stellen en ze tot verwezenlijking ervan te brengen zodat men een gelukkiger leven kan leiden.

VISIE

De visie van Psychologiepraktijk RET jezelf komt voort uit de leer van Epictetus dat:

Mensen nooit lijden door de gebeurtenissen zelf, maar wel door hun opvattingen over gebeurtenissen

En dat het handig is

  • a. te leren de moed te hebben om te accepteren wat je niet kunt veranderen en
  • b. dat je eraan werkt om energie te krijgen en in te zetten om aan te pakken wat wel in je vermogen ligt.

Psychologiepraktijk RET jezelf levert coachende en therapeutische gesprekken en levert ambulante
ondersteuning/begeleiding en mediation. We staan in principe open voor alle mogelijke mensen en hulpvragen.
Tegelijk vinden we het ook belangrijk om praktisch en duidelijk te zijn over wat er wel en niet kan als
cliënten, naasten of verwijzers bij ons aankloppen.
Als we een zorgvraag krijgen wordt altijd per situatie bekeken of we over de gevraagde deskundigheid
beschikken (in de meeste gevallen wel) en of we ruimte hebben om de zorg en aandacht te geven die de cliënt nodig heeft.
Om verantwoorde zorg te kunnen leveren zijn er een aantal situaties waarbij vooraf al vaststaat dat wij daarin niet kunnen voorzien.

Missie en visie

CONTRA INDICATIE

Psychologiepraktijk RET jezelf kan aan de volgende cliënten helaas geen zorg bieden:

● Kinderen jonger dan 6 jaar, ouderbegeleiding kan hier wel natuurlijk;
● Cliënten met een verstandelijke beperking;
● Potentiële cliënten die problemen hebben met cliënten die al in zorg zijn bij Psychologiepraktijk
RET jezelf;
● Cliënten met problematiek omtrent zwaar geweld of zedendelicten;
● Acute suïcidaliteit;
● Cliënten met een IQ onder de 80;
● Cliënten met een langdurige psychiatrische voorgeschiedenis, zij kunnen wel gecoacht worden via de WMO als nazorg op de GGZ, o weer te kunnen participeren in de samenleving;
● Cliënten met zware verslavingsproblematiek (zoals alcohol, drugs, gamen of seksualiteit);
● Cliënten die zich niet voldoende verstaanbaar kunnen maken in het Nederlands, Duits of Engels;